Naše další služba: SEKÁNÍ SVAHU
Naše další služba:
sekání svahu
www.sekani-svahu.cz

Malá zemědělská a zahradní komunální technika, pneuservisOBCHODNÍ PODMÍNKY

Ceník přepravy


Typ přepravy Doprava do 30 km Doprava do 100 km Doprava nad 100 km
Osobní vyzvednutí na prodejně 0,- Kč
Doprava nesmontovaného stroje v originální krabici 0,- Kč
(našim pracovníkem)
399,- Kč
 
dle platného ceníku přepravní společnosti TOPTRANS (výpočet přepravného), popř. naším pracovníkem
U strojů nad 27.000,- Kč vč. DPH doprava po celé ČR zdarma.
Smontované stroje
Stroj Vám sestavíme, nalijeme provozními kapalinami olej, benzín apod., seřídíme, odzkoušíme. Stroj Vám přiveze k Vámi určenému místu náš pracovník. Náš pracovník Vás se strojem naučí pracovat, zaškolí Vás.
249,- Kč 649,- Kč 1.499,- Kč
Traktory dle telefonické dohody individuálně


Všeobecné obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě RETOS Praha s.r.o., IČ 24797090, DIČ CZ 24797090, provozovna Modřanská 86, Praha 4. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.
Obchodní podmínky se řídí platnými prvními předpisy České republiky, které jsou v souladu s nařízeními a směrnicemi EU.

I.

Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č.40/1964 Sb., v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v platném znění a předpisy souvisejícími.

II.

Je-li smluvní stranou kupující-nespotřebitel, podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění a předpisy, které s ním souvisejí.

III.

Na ochranu všech osobních údajů získaných od výše uvedených smluvních stran se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

IV. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, popř. jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. Prodávající - dodavatel je RETOS Praha s.r.o. Nad údolím 33, Praha 4, 147 00
 3. Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Kupující - nespotřebitel, podnikatel nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 5. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a závazným potvrzením této objednávky prodávajícím.
 6. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
 7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.
 8. Internetový obchod - Elektronický či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům. Tento způsob prodeje umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Předpokladem uzavření této smlouvy je naplnění náležitostí dle těchto obchodních podmínek a také příslušných právních předpisů. Tyto informace musí být učiněny určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a ochraně osob, zejména nezletilých a spotřebitelů.
 9. Reklamační řád - vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího pro případ, že se na dodaném zboží vyskytnou vady. Text reklamačních podmínek musí být kupujícímu k dispozici před uzavřením smlouvy tak, aby se s ním mohl dostatečně seznámit.


V. Uzavření smlouvy

 1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a závazným potvrzením této objednávky prodávajícím.
 2. V objednávce musí být uvedeno:
  a) zda se jedná o fyzickou osobu (spotřebitele) nebo se jedná o podnikatele,
  b) obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby a jejich sídlo a provozovna,
  c) IČ, DIČ,
  d) název a přesné označení požadovaného zboží + jednotková cena,
  e) dodací a fakturační adresa,
  f) způsob platby a dopravy,
  g) telefonické spojení + e-mail,
  h) datum objednávky.
  Objednávka musí být v českém jazyce.
 3. Zrušení objednávky
  a) Kupující je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho návrh na její zrušení dojde prodávajícímu dříve, než prodávající objednávku závazně potvrdí.
  b) V případě, že v době mezi objednáním a potvrzením objednávky dojde k vyprodání zboží, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na toto zboží se zruší.
  c) Zrušit objednávku je možné také v případě, dojde-li k její nežádoucí změně neoprávněným zásahem do internetových stran prodávajícího.
 4. Odstoupení od smlouvy
  a) Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si všechna plnění, která podle smlouvy obdržely.
  b) Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
  Prodávající má právo odstoupit od smlouvy nebo její části v těchto případech:
  - zboží se již nevyrábí, nedodává,
  - změna ceny zboží dodavatelem,
  - kupující uvede nepřesné údaje o zboží,
  - v jiných výjimečných případech.
  V takovém případě navrhne prodávající kupujícímu jiné řešení, např. náhradu jiným zbožím.
  c) Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
  Pokud je smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (§ 53 odst. 7 obč. zák.). Odstoupení od smlouvy oznámí spotřebitel prodávajícímu e-mailem nebo písemně. V odstoupení uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení zaplacené ceny za zboží. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně prodávajícího.
  Dodané zboží musí být vráceno kompletní včetně příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním obalu. V případě akčních balíčků musí být vráceny všechny položky, které do akčního balíčku patří. Akční balíček se bere jako celkový produkt. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí spotřebitel. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme.
  V § 53 odst. 8 obč. zák. je uvedeno, kdy spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, zejména:
  - smlouva na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  - smlouva na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


VI. Předmět smlouvy a cena

 1. Seznam prodávaného zboží s uvedením jeho ceny včetně všech poplatků. - vlastnosti zboží a jeho charakter, - způsob použití zboží a jeho údržby, - informace o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití a údržby. Vše musí být uvedeno v českém jazyce.
 2. Prodávající je plátcem DPH. Veškeré uváděné ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v době předání objednávky.
 3. Způsob placení
  1. Placení na dobírku
  Platbu provádí kupující při převzetí zboží od dopravce.
  2. Bezhotovostní převod
  Prodávající sdělí kupujícímu, že je jím objednané zboží již připraveno k odeslání. Kupující provede neprodleně platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání sjednané ceny na účet odešle prodávající kupujícímu zboží na jím udanou adresu nebo mu zboží předá jiným způsobem.
  3. Platba v hotovosti
  Provádí se při osobním převzetí zboží na provozovně prodávajícího. Cena neobsahuje dopravní náklady.
 4. Doklad o zaplacení
  Kupující obdrží od prodávajícího daňový doklad, a to od dvou dnů od obdržení zboží na email, který vyplnil do objednávky. Pokud bude kupující požadovat papírovou formu, prodávající daňový doklad poskytne v této podobě. V případě osobního odběru obdrží kupující daňový doklad ihned při zaplacení na prodejně.


VII. Dodání zboží

 1. Délka dodací lhůty je závislá na druhu objednaného zboží, většinou se pohybuje v rozmezí 1 - 5 pracovních dnů. Při dodání vlastním autem prodávajícího se dodací lhůta pohybuje v rozmezí 1-8 pracovních dní. Pokud dodací lhůta překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního zboží na trhu, má kupující právo zrušit svoji objednávku.
 2. Zásilku doručujeme prostřednictvím firmy PPL, vlastním autem nebo je možný osobní odběr na provozovně prodávajícího.
 3. Dodání zboží prostřednictvím firmy PPL a vlastním autem prodávajícího
  Spotřebitel je povinen prohlédnout dodané zboží ihned při jeho převzetí od dopravce a zjistit, zda nebylo poškozeno při dopravě. Prohlédnout musí jak obal, tak samotné zboží. Více na www.ppl.cz
  Pokud bude obal nebo zboží poškozeno, uvede své výhrady do přepravního listu. Řidič musí počkat, dokud spotřebitel zboží neprohlédne a nepřevezme. Poté bez zbytečného odkladu je spotřebitel povinen reklamovat zjištěné vady a poškození u prodávajícího. Na pozdější reklamace těchto závad nebude brán zřetel.
  Spotřebitel má právo nepřevzít zboží, které má poškozený vnější obal zásilky a také v případě, je-li mu dodáno zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.
 4. Rezervace zboží
  Zboží je možno nezávazně zamluvit na dobu 24 hodin nebo jiné časové období dle dohody. Zamluvit je možné pouze zboží, které je na skladě. V případě zájmu dalšího zákazníka o zamluvené zboží bude osoba, která si zboží zamluvila, telefonicky kontaktována a nebude-li možné ji zastihnout, její nárok na toto zboží zanikne.


VIII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 2. Pokud se po převzetí zboží na něm vyskytnou závady, řídí se jejich vyřizování reklamačním řádem, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.
 3. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační řád a důsledně se jejich ustanoveními řídit.
 4. Záruční lhůta počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Není-li v záručním listu uvedena delší záruční lhůta, vztahuje se na zboží záruční lhůta v trvání 24 měsíců.
 5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním. Nevztahuje se rovněž na vady, které vznikly nesprávným nebo neodborným používáním zboží kupujícím.
 6. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout mu záruční list v písemné formě. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci, který obsahuje údaje, které musí mít záruční list, zejména:
  - název prodávajícího, jeho IČ, provozovnu,
  - délku záruky,
  - podmínky a rozsah záruky.
 7. Odpovědnost za vady na zboží zakoupené kupujícím podnikatelem, nespotřebitelem, se neřídí výše uvedeným reklamačním řádem, nýbrž obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění; a podmínkami, které jsou uvedeny v záručním listu.


IX. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Veškeré osobní údaje od zákazníků jsou užívány výhradně za účelem úspěšného splnění uzavřené smlouvy. Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám - výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytovány pouze v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
 3. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti jejich zneužití. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, změnu apod. Má rovněž právo zpracování svých osobních údajů odmítnout.


X. Změny a doplňky obchodních podmínek

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky doplňovat a měnit. Změny budou uveřejněny na internetu, popř. jiným vhodným způsobem.

 Hledat